32

33

LIST PASTERSKI BISKUPA BIELSKO- ŻYWIECKIEGO NA ROZPOCZĘCIE DROGI SYNODALNEJO

LIST PASTERSKI BISKUPA BIELSKO-YWIECKIEGO NA ROZPOCZCIE DROGI SYNODALNEJ W DIECEZJI

Wsłuchajmy siw to, co mówi Duch do Kocioła

Drodzy Bracia i Siostry,

dwadziecia lat po zesłaniu Ducha witego gromadzsiw Jerozolimie Apostołowie, Starsi i wielu nowych uczniów Jezusa. Powodem jest pierwszy wielki spór w Kociele: Co jest konieczne, aby sizbawi? Niepokój budzi stawiane przez niektórych wymaganie, by ochrzczeni poganie musieli take zachowywaPrawo Mojeszowe. Spory pojawiły siw tych wspólnotach, w których obok ydowskich wyznawców Chrystusa coraz bardziej rosła liczba pogan przyjmujcych wiari chrzest.

1. Kociół w Jerozolimie z Apostołami i Starszymi słucha Ducha witego

W jaki sposób mona rozwizakluczowy przeciespór z punktu widzenia wiary chrzecijaskiej? Nie przez demokratyczne głosowanie nad proponowanymi tezami ani nie przez dyskusj, w której do jakiejopinii mona przekonaza pomoctechnik perswazji czy erystyki. Judaizm i chrzecijastwo formułujzasady wiary na podstawie tego, co Bóg objawił wybranym ludziom i co zostało zapisane pod natchnieniem Ducha witego. Gdy wic pojawia sispór o prawddotyczczbawienia, Kociół gromadzi si, aby słuchaDucha witego. On był przeciezapowiadany przez Jezusa, by doprowadzał Jego uczniów do całej prawdy (J 16, 13).

Dlatego Apostołowie, Starsi oraz inni wierni gromadzsi, by słuchatego, co mówi Duch do Kocioła. Mówi zawpierw przez wierzcych i wiadczcych o działaniu Boga w głoszeniu ewangelii. Mówi take przez tych, którym dał właciwe rozumienie Słowa Boego. Duch wity wreszcie daje słuchajcym zgodnjedność w rozeznaniu odnonie do tego, czego Bóg pragnie dla swojego Kocioła.

Zgromadzeni w Jerozolimie słuchajPawła i Sylasa, mówicych o tym, jak wielu pogan porzuciło dotychczasowe ycie i z wiarzwróciło sido Jezusa. Piotr zapotwierdza, e Bóg pragnie zbawipogan przez wiar, skoro Duch wity zstpił na pogan w domu setnika Korneliusza, gdy słuchali ewangelii. Ten sam Duch przekonał słuchajcych Go w Jerozolimie do przyjcia prawdy, e Bóg zbawia pogan, gdy tylko wyznajwiarw Jezusa jako Pana i Zbawiciela.

Nastpnie zgromadzeni w Jerozolimie rozpoznawali głos Ducha witego w słowach Jakuba Apostoła, który we włączeniu pogan do Kocioła widział wypełnienie zapowiedzi proroków o rozszerzeniu jednego ludu Boego. Tene Apostoł znalazł take sposób, jak zachowajedność w Kociołach, które tworzochrzczeni ydzi, pragncy zachowaprzepisy Prawa oraz poganie, zachceni do przyjcia kilku zasad w postpowaniu.

Kiedy zaZgromadzeni na synodzie w Jerozolimie piszlist do Kocioła w Antiochii, są świadomi, e uwanie wsłuchali siw głos Ducha witego, który pozwolił im odkryBoy zamiar wobec aktualnej sytuacji Kocioła. Dlatego postanowienie tego wzorcowego synodu zaczyna siod słów: „Postanowilimy bowiem, Duch wity i my, nie nakładana was adnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie siod ofiar składanych bokom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierzdu. Dobrze uczynicie, jeeli powstrzymacie siod tego. Bywajcie zdrowi!” (Dz 15, 28-29).

2. Kociół Bielsko-ywiecki jest na drodze synodalnej z całym Kociołem

Wielokrotnie w swoich dziejach Kociół gromadził siw podobny sposób, by wsłuchiwasiw Ducha witego przemawiajcego przez zgromadzonych biskupów, prezbiterów, mnichów i przedstawicieli wiernych wieckich. Owocem wsłuchiwania siwgłos Ducha witego były dokumenty formułujce zasady wiary i ycia chrzecijaskiego lub wskazujce błędy i niebezpieczne pogldy. Róne były miejsca zgromadze, ich tematyka i zasig odziaływania, zawsze jednak wzorem i przykładem było zgromadzenie siKocioła w Jerozolimie, jeszcze za ycia i z udziałem niektórych Apostołów.

Bracia i Siostry, Ojciec wity Franciszek zaprasza wszystkich wiernych Kocioła na całym wiecie do wkroczenia na drogsynodaln(snodos), by podkreliwspólny udział w procesie podobnym do zgodnego podążania jedndrog(gr. hodos). Owa wspólna droga (snodos) rozpocznie siw poszczególnych diecezjach, a zakoczy w Rzymie. Ojciec wity zaprasza take DiecezjBielsko-ywieck, abymy wsłuchiwali siw głos Ducha witego, dawali wiadectwo i wyraali pragnienia odnonie do naszego Kocioła. Zebrane owoce słuchania w rónych grupach przesłane do Rzymu, powrócdo nas w słowach pociechy, zachty i pouczenia od zebranych pod przewodnictwem nastpcy w. Piotra.

W ten sposób znajdujemy siw sytuacji Kocioła w Antiochii Syryjskiej, który przeywał radość z przyjcia wiary przez wielu pogan tego miasta. Wykazywał dynamizm wysyłajc Sylasa i Pawła do głoszenia ewangelii w innych miastach. Gdy jednak ydowscy wyznawcy Jezusa z Judei wzbudzili spory i wtpliwoci słowami: „Jeli nie poddacie siobrzezaniu według zwyczaju Mojeszowego, nie moecie byzbawieni” (Dz 15, 1), wówczas Kociół w Antiochii wkroczył na drogsynodalnwysyłajc Pawła

2

i Barnabdo Jerozolimy. Zabrali ze sobą świadectwo o wierze tego Kocioła oraz radość i wdziczność Bogu z powodu obfitych owoców głoszenia ewangelii wród pogan. Pamitali take o głosach wywołujcych zamt i spory w sprawach zbawienia.

Zebrane w naszej diecezji owoce słuchania tego, co mówi Duch do Kocioła, wraz z tym, co stanowi powody do niepokoju, obawy i lki, bdprzekazane do Rzymu, wraz z głosami diecezji w Polsce i Europie. Paweł i Sylas w drodze do Jerozolimy dzielili sitake wiadectwem ycia Kocioła, tym co usłyszeli od Ducha witego i radociz owoców ewangelizacji pogan. Po zakoczeniu synodu wraz z jego listem wrócili z Jerozolimy do Antiochii (Dz 15, 25-30).

Ufamy, e ostateczne sformułowanie owoców rozpoczynajcej siwłanie drogi synodalnej, których spodziewamy siw roku 2023, przyniesie wiele pociechy i nadziei wKociele Bielsko-ywieckim. Tak było bowiem w Antiochii Syryjskiej, gdzie przeczytany list spowodował „radość z pocieszajcej treci”, a przybyli take z Jerozolimy Juda i Sylas „w czstych przemówieniach zachcali i umacniali braci” (Dz 15, 31-32).

3. Co mamy czynidla dobrych owoców drogi synodalnej?

PapieFranciszek zaprasza wiernych do słuchania Ducha witego w grupach tworzonych w parafiach lub z racji przynalenoci do jakiegoruchu, organizacji stowarzyszenia czy rodowiska. Istnieje take moliwość dzielenia siowocami słuchania Ducha witego poprzez przesłanie swego głosu na podany adres w miejscu powiconym synodowi na stronie diecezji.

W tych grupach chcemy najpierw nazwanasze niepokoje i sformułowapytania oraz wsłuchasiw Ducha witego w naszym sercu, by usłyszeJego głos, natchnienie czy wskazanie. By w wtpliwociach odnaleźć światło, by rozeznai nazwapragnienia wpierw wobec swojego rodowiska, rodziny, parafii, póniej zaodkrywazamiary Boga wobec Jego Kocioła. Dawajmy wiadectwo słuchania Ducha witego wobec zgromadzonych w naszym lokalnym synodzie. Niech to, co usłyszymy, bdzie rozeznane z pomocDucha witego przez tych, którzy formułowabdostateczny głos z drogi synodalnej, przekazany póniej do koordynatorów diecezjalnych.

Pomocw tym dziele niech bdnajlepsze wzorce drogi synodalnej pierwszych lat Kocioła, w tym fragmenty Dziejów Apostolskich o zagroeniach i grobach (Dz 4, 1-31), zakłamaniu wobec wspólnoty i Ducha witego (Dz 5, 1-11), kryzysie struktur (Dz 6, 1- 7), pierwszym przeladowaniu i mierci Szczepana (Dz 7, 54 – 8, 3), przekroczeniu przez ewangeligranicy do wiata pogaskiego (Dz 10, 1-48) czy o koniecznym posłuszestwie wobec Ducha witego w głoszeniu ewangelii do pogan (Dz 13, 1-3; 16, 6-10). W tyche Dziejach odnajdziemy tewzorce szukania wskazaDucha witego w czytanym słowie

3

Boym (Dz 1, 15-26; 8, 25-40; 15, 1-33) oraz rozeznawania i przyjmowania głosu osób, przez które przemawia ywy głos Ducha (Dz 11, 1-30; 13, 1-3; 21, 8-15).

Drodzy Bracia i Siostry, dnia 17 padziernika 2021 rozpoczynamy synod na poziomie diecezji, a 14 listopada - w parafiach i tworzonych grupach. Dzijest najwyszy czas, by podjąć modlitww intencji owoców synodalnego rozeznawania, która niech trwa do dnia podpisania dokumentów stanowicych owoce naszej wspólnej drogi. Moemy wybraktórąś sporód znanych modlitw, pieni czy hymnów do Ducha witego. W obliczu rozpoczynajcego sisynodu najbardziej stosowna i „sprawdzona” jest modlitwa w. Jana XXIII, którpowszechnie odmawiano jeszcze przed otwarciem Soboru Watykaskiego II. Tmodlitw, wołajco cud podobny do nowej Pięćdziesitnicy, módlmy sinie tylko dzi, na pocztku wspólnej drogi synodalnej:

„Panie, odnów dzidla nas swoje cuda jakby przez nowPięćdziesitnic. Spraw, by Twój Kociół, trwajc jednomylnie na modlitwie wraz z Maryj, MatkJezusa iposłuszny przewodnictwu Nastpcy w. Piotra, mógł dalej rozszerzakrólowanie naszego Boskiego Zbawiciela, królowanie prawdy, sprawiedliwoci, miłoci i pokoju. Amen.”

Na czas naszego błagania Ducha witego, zaangaowania w słuchanie Jego głosu, z nadziejna obfite owoce rozpoczynajcego sisynodu przyjmijcie błogosławiestwo

W imiOjca † i Syna † i Ducha witego †. Amen.

Bielsko-Biała, 13 padziernika 2021 r. L.dz. 1752/2021

 
 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Marcina w Gierałtowicach, siedziba: Gierałtowice, Św. Marcina 4.